పవన్ కళ్యాణ్ టాప్ 5 జానపద గేయాలు.

గమ్మతైన వేషాలు, హుశారేతించే పాటలు, కితకితలు పెట్టె కామెడీ అన్ని పవన్ సినిమా లో ఉంటాయి. పవన్ లో ఒక గాయకుడు కూడా దాగున్నాడు. జానపద గేయలంటే పవన్ కి చాల ఇష్టం.

పవన్ కళ్యాణ్ టాప్ 5 జానపద గేయాలు.

 1. బాయ్ బాయ్ యే బంగారు రవణమ్మ

2. ఎం పిల్ల మాటాడవ

3.తాటి చెట్టు

4.నువ్వు సార తాగు

5. రావోయి మా ఇంటికి

పవన్ కళ్యాణ్ పూర్తి స్తాయిగా పాడిన పాటలు

 1. కాటమ రాయుడ కదిరి నరసింహుడ

2. కొడకా కోటేశ్వరరావు

ప్రతి సినిమా లో  కనీసం ఒక్క పాటలో అయిన సామాజిక కోణాన్ని స్పృశించడం కూడా పవన్ అలవాటు.

అల్సొ రీడ్ : టాప్ 7 పవన్ కళ్యాణ్ సామాజిక సమస్యలపై తీసిన పాటలు.

Follow us on Twitter | Instagram for latest news on Telugu cinema.

Share with friends

15 thoughts on “పవన్ కళ్యాణ్ టాప్ 5 జానపద గేయాలు.

 1. The PC variation in fact enables you to play through the game as Laguna,
  Kiros and Ward? on Google. Plus my personal personal sites are Only the thing you need
  to do is search for wholesale vendors of these products to get a lower life expectancy price.

 2. She labored with a cosmetics firm that labored out the
  primary scent and then she added a touch of sake that tops off the perfume
  simply properly. When designing the perfume bottle she
  took it upon herself to add some ending touches by adding a
  faux diamond ring on the neck of the bottle.

Leave a Reply

Your email address will not be published.